KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Procesy sądowe i administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Oferta obejmuje sprawy z zakresu:

 

1. Prawa cywilnego i rodzinnego, w tym:

- sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie

- sprawy o rozwód, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego

- sprawy o ochronę dóbr osobistych

- sprawy spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego

- postępowanie egzekucyjne

- sprawy o podział, scalenie i rozgraniczenie nieruchomości

- sprawy o ochronę praw własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie służebności, czy też zniesienie współwłasności

- sprawy dotyczące pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

 

2. Prawa karnego, Prawa Wykroczeniowego, Prawa Karnego Wykonawczego, w tym:

- reprezentacja procesowa w trakcie postępowań karnych, karno - skarbowych i w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenia

- udział we wszystkich stadiach postępowania karnego, zarówno w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych

- reprezentacja w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary, czy też wniosków o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

- reprezentacja w sprawach o ułaskawienie i dotyczących wydania wyroku łącznego

 

3. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

- reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia

- reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane

- reprezentacja w sporach z organami rentowymi

- reprezentacja w sprawach o mobbing, zakaz dyskryminacji
- reprezentacja w sprawach o zapłatę za nadgodziny

 

4. Prawa administracyjnego, w tym:

- reprezentacja przed organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach dotyczących m. in. wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych

- reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (podań, wniosków i innych) w postępowaniu administracyjnym

- odwołań od decyzji urzędów skarbowych