KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Klienci indywidualni

Kancelaria udziela porad prawnych, a także reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Oferta ta obejmuje sprawy z zakresu:

 

1. Prawa cywilnego i rodzinnego, w tym:

- sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie

- sprawy o rozwód, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego

- sprawy o ochronę dóbr osobistych

- sprawy spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego

- postępowanie egzekucyjne

- sprawy o ochronę praw własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie służebności, czy też zniesienie współwłasności

- przygotowania standardowych i niestandardowych umów cywilno – prawnych

- przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych

- podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności

- opiniowania zawartych już umów cywilnoprawnych i wskazywanie kierunków zmierzających do ich wykonania
- sprawy konsumenckie - rękojmia, doradztwo, procedura

- sprawy dotyczące pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

 

2. Prawa karnego, Prawa Wykroczeniowego, Prawa Karnego Wykonawczego, w tym:

- reprezentacja procesowa w trakcie postępowań karnych, karno - skarbowych i w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenia

- udział we wszystkich stadiach postępowania karnego, zarówno w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych

- reprezentacja w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary, czy też wniosków o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

- reprezentacja w sprawach o ułaskawienie i dotyczących wydania wyroku łącznego

 

3. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

- reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia

- reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane

- reprezentacja w sporach z organami rentowymi

- reprezentacja w sprawach o mobbing, zakaz dyskryminacji
- reprezentacja w sprawach o zapłatę za nadgodziny

 

4. Prawa administracyjnego, w tym:
- reprezentacja przed organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach dotyczących m. in. wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych
- reprezentacja w sprawach o podział, scalenie i rozgraniczenie nieruchomości
- reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
- sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
- odwołań od decyzji urzędów skarbowych
- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (podań, wniosków i innych) w postępowaniu administracyjnym
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, na użytkowanie obiektu, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

5. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie spraw dotyczących nieruchomości. W szczególności, oferuje pomoc w kwestii:
- przygotowania i opiniowania umów dzierżawy, najmu nieruchomości, lokali użytkowych i innych
- przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych
- przygotowania standardowych i niestandardowych umów
- doradztwa w zakresie umów obowiązujących w obrocie gospodarczym
- opiniowania zawartych już umów i wskazywanie kierunków zmierzających do ich wykonania
- służebności
- podziału, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

- sprawy o ochronę praw własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie służebności, czy też zniesienie współwłasności

- sporządzanie odwołań (skarg) w sprawach dotyczących wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych
- przygotowania uwag do sporządzonych operatów szacunkowych w postępowaniu administracyjnym