KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Klienci biznesowi i podmioty publiczne

KLIENCI BIZNESOWI

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego, w tym bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. W szczególności, oferuje pomoc w kwestii:

- reprezentowania Klienta w sporach gospodarczych w procesach sądowych, jak i w ramach procesu arbitrażowego

- przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych

- przygotowania standardowych i niestandardowych umów

- doradztwa w zakresie umów obowiązujących w obrocie gospodarczym

- opiniowania zawartych już umów i wskazywanie kierunków zmierzających do ich wykonania

- podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności

- reprezentacja przed organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach dotyczących m. in. wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych

- sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
- reprezentacja w sprawach zawezwań ugodowych
- sporządzanie wniosków w sprawach dotyczących koncesji i zezwoleń, odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych
- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (podań, wniosków i innych) w postępowaniu administracyjnym
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, na użytkowanie obiektu, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

PODMIOTY PUBLICZNE

Kancelaria świadczy obsługę prawną podmiotów publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności, oferuje pomoc w kwestii:

- kontroli pism, umów, zleceń, uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów sporządzonych przez podmioty publiczne pod względem formalno – prawnym

- podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności

- przygotowania standardowych i niestandardowych umów

- doradztwo w zakresie poprawności sporządzanej dokumentacji oraz zachowania ustawowych terminów

- przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych

- reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

- sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
- reprezentacji w sprawach zawezwań ugodowych